Stanovy

Beer Pong Club Pilsen, z.s.

 

Čl. I.

Název, forma, sídlo spolku

 1. Spolek s názvem Beer Pong Club Pilsen, z.s. (dále jen „BPC“), je právnickou osobou působící v souladu s platnou právní úpravou spolků obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Spolek má sídlo v Plzni.

Čl. II.

Charakter spolku

 1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických a právnických osob, starších 18 let, kteří se zajímají o sport Beer Pong, starají se o jeho rozvoj v regionu s důrazem na moderní podobu, rozšiřují povědomí o tomto sportu a jeho začlenění do kulturního života.
 2. Cílem spolku je:
  •  vytvořit komunitu zajímající se o Beer Pong v jeho moderní podobě
  •  sdružovat hráče, trénovat a připravovat je na evropská a světová mistrovství
  •  pořádat turnaje za účelem rozšíření povědomí o této hře a začlenit ji do kulturního života
  • reprezentovat region a Českou republiku na zahraničních akcích stejného typu.
 1. Spolek se při své činnosti řídí těmito stanovami, rozhodnutími svých orgánů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. III.

Beer Pong a alkohol

 1. Jak už samotný název sportu napovídá, Beer Pong je spojen s pivem. Je však mylně předpokládáno, že je jeho nedílnou součástí. Moderní a oficiální pravidla The WSOBP – BPONG™ v části “Content of Cups” jasně říkají, že hráči hrají pouze s vodou.
 2. Pravidla The European Series of Beer Pong v bodě č. 4 části a. říkají: “Všechny turnaje evropské série se hrají obvykle s 10 kelímky. Šest kelímků je naplněno pivem a 4 kelímky vodou (zadní řada). Tak jako tak, není povinné kelímky s pivem pít.”
 3. Členové BPC jsou si vědomi, že Beer Pong porovnává schopnosti a dovednosti s tímto sportem spojené a pití alkoholu má na výkony hráčů negativní účinky. Alkohol negativně ovlivňuje schopnost úsudku, přesnost, koordinaci pohybů a rychlost reakce.

Čl. IV.

Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku jsou zakládající členové. Mezi zakládající členy patří pan Patrik Vaněk, pan Milan Čížek a slečna Veronika Husáková.
 2. Nejvyšší orgán se schází nejméně jednou ročně za účelem projednání níže uvedených bodů.
 3. Nejvyšší orgán:
  • schvaluje rozpočet na každý rok;
  • schvaluje výši členského příspěvku;
  • rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
  • volí a dovolává členy předsednictva včetně čestných členů;
  • rozhoduje o změně stanov;
  • schvaluje výsledek hospodaření spolku;
  • rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěří do pravomoci tyto stanovy.
 1. Statutárním orgánem spolku je předsednictvo. Prvními členy předsednictva zvolil nejvyšší orgán pana Patrika Vaňka, pana Milana Čížka a slečnu Veroniku Husákovou.
 2. Funkční období předsednictva je jednoleté. Funkce člena předsednictva může být některému z členů, vzhledem k jeho významu a zásluze o klub, udělena jako čestná funkce na neomezené období.
 3. Předsednictvo spolku má alespoň 3 členy. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. V případě, že počet členů předsednictva v průběhu funkčního období klesne pod 3 členy, může předsednictvo kooptovat nové členy předsednictva, a předseda předsednictva spolku je povinen do 60 dnů svolat nejvyšší orgán spolku za účelem zvolení nového člena předsednictva.
 4. Prvním předsedou předsednictva je zvolen pan Patrik Vaněk.
 5. První místopředsedkyní předsednictva je zvolena slečna Veronika Husáková.
 6. Předseda předsednictva svolává schůzi předsednictva nejméně jednou za tři měsíce.
 7. Předsednictvo:
  • řídí chod spolku;
  • realizuje a zabezpečuje usnesení nejvyššího orgánu včetně materiálního a finančního zabezpečení činnosti spolku;
  • rozhoduje o přijetí či vyloučení členů spolku;
  • svolává nejméně jedenkrát do roka členskou schůzi.
 1. Za spolek jedná navenek předseda předsednictva samostatně, místopředseda předsednictva samostatně, nebo každý člen nejvyššího orgánu samostatně.

Čl. V.

Členství ve spolku

 1. Členství v BPC se rozlišuje na řádné, přidružené a čestné.
 2. Řádným členem spolku se může stát právnická či fyzická osoba starší 18 let.
 3. Řádné členství vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní e-mailovou adresu pro doručování, telefonní číslo, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 4. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu.
 5. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje nejvyšší orgán na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
 6. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
 7. O udělení čestného členství rozhoduje nejvyšší orgán s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 8. Nejvyšší orgán může stanovit další podmínky pro přijetí za člena spolku.
 9. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí nejvyšší orgán, který také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich nejvyšší orgán prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
 10. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 11. Členství ve spolku se váže na osobu člena a u právnické osoby přechází na jeho právního nástupce.
 12. Členství ve spolku neomezuje právo být členem dalších spolků či seskupení.

Čl. VI.

Členský příspěvek

 1. Při přijetí za člena spolku, je každý povinen zaplatit vstupní příspěvek do 30 dní od oznámení o přijetí za člena spolku. Výši členského příspěvku vždy na začátku kalendářního roku stanoví nejvyšší orgán.
 2. V případě, že vstupní příspěvek není ve lhůtě uhrazen, členství ve spolku vůbec nevznikne.
 3. Každý člen spolku je povinen hradit čtvrtletně členský příspěvek.
 4. V případě zániku členství nemá bývalý člen nárok na vrácení poměrné části členského příspěvku.

Čl. VII

Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká dnem doručení písemného oznámení člena spolku o ukončení členství předsednictvu spolku.
 2. Členství ve spolku zaniká automaticky neuhrazením členského příspěvku do lhůty nejpozději 30 dnů po splatnosti.
 3. Členství ve spolku zaniká úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která byla členem, bez právního nástupce.
 4. Členství ve spolku zaniká samotným zánikem spolku.
 5. Předsednictvo spolku může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, a to ani po výzvě nejvyššího orgánu. Vyloučení se doručuje vyloučenému členu a je účinné dnem rozhodnutí předsednictva. Vyloučený člen má právo seznámit se s důvody svého vyloučení a do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal nejvyšší orgán.

Čl. VIII

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen vyjadřuje souhlas s těmito stanovami a zavazuje se k jejich dodržování. Zároveň se každý člen zavazuje k dodržování pravidel a rozhodnutí přijatých orgány spolku.
 2. Všichni členové spolku mají právo účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku, uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku, využívat kulturní i sportovní zařízení a služby s tím spojené, zejména využívat výhody členům klubu takto poskytované. Všichni členové mají právo kdykoliv ukončit své členství.
 3. Řádní členové mají právo podílet se na řízení spolku, volit a být voleni do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov.
 4. Všichni členové mají povinnost se podle svých možností a schopností podílet na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku, dodržovat stanovy, ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování. Dále jsou povinni plnit usnesení a jiná rozhodnutí spolku, šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno.
 5. Řádní členové jsou povinni řádně a včas platit příslušné členské poplatky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku rozhodl. Dále jsou povinni plnit funkce a úkoly, do kterých byli zvoleni, nebo kterými byli pověřeni.

Čl. IX.

Oddíly

 1. Oddíl (dále jen “tým”) je organizačním článkem BPC, který nemá právní osobnost.
 2. Tým může založit pouze řádný člen spolku.
 3. Tým je složen ze dvou členů spolku.
 4. Tým vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí jednoho z řádných členů na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: celý název týmu, jména a příjmení obou členů, kontaktní e-mailové adresy pro doručování, telefonní čísla, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpisy obou členů spolku.
 5. Každý tým si samostatně organizuje svůj individuální tréninkový plán a turnajovou činnost.
 6. Týmy mají přednostní právo na zapůjčení majetku spolku za účelem tréninku, rozvoje a propagace sportu Beer Pong.

Čl. X.

Majetek a hospodaření

 1. Majetek BPC tvoří hmotný a nehmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva všech organizačních stupňů BPC. Majetek je využíván tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu všech členů BPC.
 2. Majetek BPC vzniká zejména z členských příspěvků, z darů, dotací, příjmů z dobrovolné činnosti členů a jiných příspěvků.
 3. Majetek spolku je vlastnictví BPC jako celku. O veškerém nakládáním s majetkem rozhoduje nejvyšší orgán.
 4. Vztah jednotlivých organizačních stupňů stojí na principu oddělených majetkových sfér. Souhrn majetku a dluhů (tj. jmění) jednotlivých týmů tedy nelze považovat za podmnožinu majetku spolku hlavního.
 5. Za dluhy jednotlivých organizačních stupňů hlavní spolek neodpovídá. Týmy zase neručí za dluhy hlavního spolku.
 6. Týmy nesmí zcizit a dát do zástavy majetek nabytý nebo udržovaný za majetkového přispění BPC bez souhlasu nejvyššího orgánu.
 7. Za hospodaření je odpovědný nejvyšší orgán, který se řídí obecně platnými právními předpisy. Bližší zásady hospodaření s majetkem BPC mohou upravit vnitřní předpisy.
 8. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje nejvyšší orgán. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí oficiálními pravidly The World Series of Beer Pong, obecně platnými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy, všechny organizační stupně a jejich orgány.
 3. Úplné znění těchto stanov bylo schváleno zakládajícími členy dne 1. 12. 2017. Účinnosti nabývají dnem přijetí.